156669131_1564574117068785_5438542987282008368_n-1200x426.png
27/Απρ/2021

Όροι Διαγωνισμού

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.

Το Μαιευτικό Κέντρο Midwifery Care (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Διαγωνισμός Μόνο για εγκύους» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω του διαδικτυακού τόπου: link fb.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα, έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων.

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών και (δ) όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 03/03/2021 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 09/03/2021 ώρα 23:59 μ.μ. (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής δύναται με σχετική ανακοίνωση στο Διαδικτυακό Τόπο να τροποποιεί τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Οι χρήστες καλούνται: α) να κάνουν like στη σελίδα της Midwifery Care by Penny Iliadi στο Facebook, β) να κάνουν follow στο Instagram account της midwiferycaregr και γ) να προσθέσουν με ηλεκτρονική ετικέτα (tag) το πρόσωπο το οποίο θα ήθελαν να κερδίσει το δεύτερο πακέτο των τεσσάρων προϊόντων. Οι χρήστες μπορούν να συμμετάσχουν όσες φορές θέλουν, ωστόσο για την κλήρωση κάθε χρήστης θα έχει το δικαίωμα μόνο μίας συμμετοχής. Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα ανωτέρω στοιχεία, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

6. Δώρο.

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα κληρωθεί: 1 νικητής που θα κερδίσει 2 πακέτα 4 προϊόντων της εταιρείας Mustela, ένα για τον ίδιο και ένα για το πρόσωπο που θα έχει υποδείξει-προσθέσει με ηλεκτρονική ετικέτα (tag) στο σχόλιο της ανάρτησης του Διαγωνισμού εκπληρώνοντας τον γ) όρο συμμετοχής όπως αναφέρεται ανωτέρω στον όρο 5. Το πακέτο θα περιέχει τα ακόλουθα προϊόντα: α) Maternity Stretch Marks Serum Ορός για Ραγάδες 45ml, β) Maternity Stretch Marks Cream 3in1 Κρέμα για Ραγάδες 150ml, γ) Mustela Nursing Comfort Balm Κρέμα για Θηλές 30ml και δ) Mustela Stretch Marks Prevention Oil – Έλαιο Για Την Πρόληψη Των Ραγάδων, 105ml. Η ανακοίνωση του νικητή συνεπάγεται ταυτοχρόνως ότι το πρόσωπο που έχει προστεθεί με ετικέτα (tag) στο σχόλιο του νικητή του Διαγωνισμού, κερδίζει επίσης 1 πακέτο με τα παραπάνω 4 προϊόντα. Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού, αυτός χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο συμμετέχοντα κατά τη σειρά ανάδειξης στο Διαγωνισμό, ως ανωτέρω. Ο «Διοργανωτής» δεν φέρει καμία ευθύνη από την παράδοση του δώρου και μετά και ούτε υποχρεούται να προβεί σε αντικατάσταση αυτών σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής αυτών.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού.

Ο νικητής του Διαγωνισμού καθώς και οι 3 αναπληρωματικοί νικητές θα αναδειχθούν με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης τυχαία-randomizer. Η σχετική ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10/03/2021 στα γραφεία του Διοργανωτή και ώρα 13:00. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών των Δώρων θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω.

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων.

Τα στοιχεία του νικητή του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στους Διαδικτυακούς Τόπους:https://www.midwiferycare.gr/, https://www.facebook.com/midwiferycare.gr και https://www.instagram.com/midwiferycaregr/ και ο νικητής θα ειδοποιηθεί από το Διοργανωτή για τη διαδικασία παραλαβής του δώρου που του αντιστοιχεί. Επιπλέον, για τη διαδικασία παραλαβής του δώρου που του αντιστοιχεί θα ενημερωθεί με τον ίδιο τρόπο και το πρόσωπο που έχει προστεθεί με ηλεκτρονική ετικέτα (tag) στο σχόλιο του νικητή του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την ειδοποίηση των νικητών, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση κ.ο.κ. Σε περίπτωση μη εύρεσης νικητή/νικητών, ο Διοργανωτής δύναται να διαθέσει τα Δώρα κατά την απόλυτη κρίση του. Ο Διοργανωτής κατά την παράδοση των δώρων δύναται να ζητήσει από τους νικητές υπογραφή δήλωσης συναίνεσης για χρήση των στοιχείων τους και φωτογραφιών τους για την προβολή του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού ακόμα και σε αυτή της παράδοσης των δώρων να αποκλείσει οποιοδήποτε συμμετέχοντα/νικητή αν αποδειχθεί ότι έπρεπε να έχει αποκλειστεί δυνάμει του όρου 3 του παρόντος.

9. Ευθύνη.

Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Επιπλέον ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στο διαδικτυακό τόπο καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

10. Δημοσιότητα.

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην επίσημη σελίδα του στο Διαδικτυακό τόπο: https://www.facebook.com/midwiferycare.gr.

11. Προσωπικά Δεδομένα.

Ο Διοργανωτής συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα που οι συμμετέχοντες δηλώνουν μέσω του διαδικτυακού τόπου. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν το δημόσιο όνομα των συμμετεχόντων, καθώς και το σχόλιό τους, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των νικητών και ειδικότερα το πλήρες ονοματεπώνυμό τους, τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί τους και ταχυδρομική διεύθυνση. Σκοποί επεξεργασίας αποτελούν η κλήρωση για την ανάδειξη νικητών, η γνωστοποίηση των νικητών για λόγους διαφάνειας και η επικοινωνία μαζί τους για την παράδοση των Δώρων. Τα στοιχεία που συλλέγονται από το Διοργανωτή διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού μέχρι την ανάδειξη των νικητών και στη συνέχεια καταστρέφονται. Τα στοιχεία των νικητών διατηρούνται για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την παράδοση σε αυτούς των δώρων και στη συνέχεια καταστρέφονται. Ο Διοργανωτής ως προς τα αρχεία που διατηρούνται στις δικές του εγκαταστάσεις έχει λάβει όλα τα απαραίτητα και ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων από οποιαδήποτε τυχαία ή κακόβουλη ενέργεια για αλλοίωση, διαγραφή ή μετάδοση αυτών. Αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι συνεργαζόμενες με το Διοργανωτή εταιρείες στις οποίες έχει ανατεθεί το έργο ενημέρωσης των νικητών, οι εταιρείες αυτές πληρούν τα ίδια μέτρα ασφαλείας και έχουν δεσμευτεί για τη τήρηση των όρων της εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα. Σε περίπτωση που κάποιος από τους συμμετέχοντες επιθυμεί να ασκήσει κάποιο από τα δικαιώματά του, που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, μπορεί να καλέσει στη γραμμή εξυπηρέτησης του Διοργανωτή στο 697 796 6241. Διευκρινίζεται ότι ο Διαγωνισμός διενεργείται σε ένα δημόσιο χώρο στον οποίο ισχύουν οι κανόνες λειτουργίας και ασφαλείας του χώρου αυτού καθώς και οι όροι της σελίδας του Διοργανωτή στο χώρο αυτό. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση διαρροής δεδομένων λόγω μη λήψης επαρκών μέτρων ασφαλείας από τους διαχειριστές του δημόσιου χώρου.

12. Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

14. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.


54463231_422839968490019_2318367481741180928_n.jpg
27/Απρ/2021

Μελέτες έδειξαν πως το περιβάλλον του τοκετού παίζει σημαντικό ρόλο στην έναρξη, την εξέλιξη και την ανάμνησή του. Ο τοκετός αποτελεί μία ψυχοσωματική λειτουργία.


Baby-Blues.-Αρνητικά-συναισθήματα-στη-διάρκεια-της-λοχείας.jpg
27/Απρ/2021

Μετά τη γέννα πολλές γυναίκες, αν όχι οι περισσότερες, βιώνουν έντονες εναλλαγές στη διάθεσή τους. Γίνονται πιο ευαίσθητες, ευερέθιστες και εύκολα ξεσπάνε σε κλάματα. Η κατάσταση αυτή έχει ονομαστεί «baby blues». Οι αλλαγές που υφίστανται μετά τη γέννηση του παιδιού τους είναι πολλές και συχνά τους δημιουργούν μεγάλη ένταση και αγωνία.

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται τόσο σε εγκύους όσο και σε γυναίκες που μόλις γέννησαν.

Στόχος του σεμιναρίου θα είναι:

  • να ενημερωθούν για τις αλλαγές που επίκειται να συμβούν στο σώμα, την ψυχολογία και την καθημερινότητά τους
  • να ενημερωθούν για τις αλλαγές που θα υπάρξουν στην οικογένεια
  • να εκφράσουν τους φόβους και τις αγωνίες τους
  • να μπορέσουν να διακρίνουν τις αναμενόμενες μεταπτώσεις της διάθεσης από τις πιο σοβαρές
  • να βρουν τρόπους στήριξης του εαυτού

 

Πραγματοποιείται το Σάββατο 13/4/2019 11:00-13:00 από  την Πέννυ Ηλιάδη, μαία και την Ελμίνα Παντελάκη, ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια- οικογενειακή θεραπεύτρια.
*Οι θέσεις είναι περιορισμένες και απαιτείται τηλεφωνική προκράτηση θέσης.

midwifery_care_logo

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 401,
15343 Αγία Παρασκευή, 2ος όροφος
Υπόγειο Parking
Τηλέφωνο: 6977 966241
E-mail: iliadip@otenet.gr
Ωράρια: Δευτέρα 17:00-21:30
Τετάρτη 09:30-13.30
Παρασκευή 17:00-21:30
Σάββατο 11:00-13:00

SSL Certificates